Podmínky použítí webu

1. Základní informace

Provozovatelem internetových stránek www.ristorantefabiano.cz je IN CATERING s.r.o., se sídlem Libocká 10/64, Liboc, 162 00 Praha 6, IČ: 63072572, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 35898 (dále jen Provozovatel), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.

Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání internetových stránek www.ristorantefabiano.cz (dále jen Podmínky). Tyto Podmínky se vztahují na každou osobu, která má v úmyslu užívat nebo užívá výše uvedené stránky.

2. Způsob užívání www.ristorantefabiano.cz

Stránky Provozovatele používají cookies. 

Provozovatel dává souhlas k využití informací, které jsou na zmíněných stránkách umístěny.

Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat bez souhlasu Provozovatele do technické podstaty či obsahu stránek www.ristorantefabiano.cz. Pouze Provozovatel má právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti těchto stránek.

3. Omezení odpovědnosti Provozovatele

Některé z informací publikovaných na stránkách www.ristorantefabiano.cz přebírá Provozovatel z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné. Provozovatel však v žádném případě neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost takto převzatých informací.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním stránek www.ristorantefabiano.cz.

4. Kódy třetích stran

Na tomto webu používáme kódy pro webovou a FB analytiku od společnosti Google a Facebook, které nám pomáhají analyzovat, kam návštěvníci chodí a jak se na tomto webu chovají.

Google Analytics

Tyto stránky využívají službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Detailní informace o Google Analytics a ochraně osobních údajů naleznete na http://www.google.com/intl/cs/privacy/privacy-policy.html. Pokud chcete zabránit sledování, můžete instalovat doplněk do vašeho webového prohlížeče (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

FB Pixel

Facebook pixel je analytický nástroj, který vám umožní porozumět akcím, které lidé na vašem webu provádějí, a měřit tak účinnost vašich reklam. Více informací naleznete na: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153

5. Závěrečná ustanovení

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách provozovaných In Catering s.r.o. nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech uvedeno jinak. Tyto Podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel.

Podmínky užívání stránek www.ristorantefabiano.cz jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Tyto Podmínky byly zveřejněny dne 15. 4. 2019.